Kolorit slovenského ornamentu
1.ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v maľovaní ornamentov

Propozície
   Poslaním súťaže je zachovať a rozvíjať ľudovú ornamentiku. Podnietiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné dedičstvo nášho národa.Objavovať neznáme práce Štefana Leonarda Kostelničáka a jeho školy, ktorý povýšil slovenskú ľudovú ornamentiku na významný umelecký artefakt výtvarnej kultúry.

   Cieľom súťaže je vytvárať nové podnety na výtvarnú tvorbu a pestovať u všetkých generácií vzťah k estetickým hodnotám. Podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej úrovni.

Organizátori: Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Miestny odbor a Dom Matice slovenskej v Košiciach
Spoluorganizátor: Mesto Košice - oddelenie školstva a metodický úsek SSŠ Magistrátu mesta Košice
Sústreďovanie a preberanie výtvarných prác
termín:
miesto:
11. - 13. apríl 2011 od 9:30 – 12:00 hod.
Miestny odbor a Dom Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice
Vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien a vernisáž
termín:
miesto:
5. máj 2011, 15:00 hod.
Súkromné etnografické múzeum Humno, Cottbuská 36, Košice /sídl. KVP/ Slávnostné vyhodnotenie súťažného podujatia sa koná v rámci osláv Deň mesta Košice 2011

Téma nie je vymedzená, základom je ornament, autor si môže vybrať z týchto možností:

  • vlastná tvorba
  • maľovaný ornament inej národnosti žijúcej na Slovensku
  • maľovaný ornament z tvorby Š.L. Kostelničáka(doložiť predlohu)

Podmienky účasti:
  • do súťaže je možné prihlásiť výtvarné práce detí z MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých mesta Košice
  • všetky výtvarné práce musia byť na zadnej strane opatrené identifikačným štítkom s údajmi:meno, vek autora, kategória, adresa trvalého bydliska autora, príp. školy MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, ZUŠ...
  • prihlášky do súťaže a potvrdenie o prevzatí prác musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené
  • pre účasť v súťaži je optimálny počet 1 - 3 práce od jedného autora
Prihlášku pripojte k výtvarným prácam určeným do súťaže

Upozornenie
• do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti priemyselného designu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií

Súťažné kategórie
Kategória A: autori MŠ
Kategória B: autori ZŠ, SŠ a dospelí bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi ani absolventmi stredných a vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)
Kategória C: autori CVČ, ZUŠ, SŠ, VŠ s výtvarným vzdelaním (študenti a absolventi stredných a vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentu týchto škôl v zahraničí).

Odborná hodnotiaca porota:
   Členov odbornej hodnotiacej poroty menujú organizátori súťaže. Na základe jej návrhu budú udelené tri ceny a čestné uznanie v každej kategórii.
   Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie ocenení, vyplývajúce z rôznej kvality a úrovne prác v jednotlivých kategóriách, alebo niektorú z cien vôbec nenavrhnúť a neudeliť.

Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 12 Košice, Slovenská republika,  T-Mobile: 0903 905 903